Τηλ.: +357 22889800 - Email: chamber@ccci.org.cy

header2

Ο ΚΥΣΥΦ είναι εταιρικό μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (ECPA) και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (Crop Life International). Όλοι οι Εθνικοί Ευρωπαϊκοί Σύνδεσμοι καταβάλλουν εδώ και πολλά χρόνια μία ολοκληρωμένη και διαρκή προσπάθεια για την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και για τη διασφάλιση της παραγωγής τροφίμων υψηλής ποιότητας σε επάρκεια και με ασφάλεια για τον καταναλωτή, χρήστη και το φυσικό περιβάλλον. Ο ΚΥΣΥΦ είναι μέλος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

1. Το όνομα του Συνδέσμου είναι «Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ΚΥΣΥΦ)».

Σαν έδρα του Συνδέσμου ορίζονται τα Γραφεία του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στη Λευκωσία.

2. Βασικοί σκοποί του Συνδέσμου.

2.1. Η οργάνωση και η σύνδεση σε ένα σώμα των Εισαγωγέων Γεωργικών Φαρμάκων και Σπόρων για την προώθηση των επαγγελματικών αυτών συμφερόντων.

2.2 Η προάσπιση των Επαγγελματικών συμφερόντων των μελών και η εξασφάλιση νομοθεσίας προστατευτικής, τόσο του επαγγέλματος, όσο και του κοινού.

2.3. Η ανάπτυξη και καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μελών.

2.4. Η ρύθμιση των σχέσεων και η συλλογική διαπραγμάτευση ή συμφωνία ή άλλου οποιουδήποτε νόμιμου μέσου διευθέτησης των διαφορών μεταξύ των μελών.

2.5. Η υποβοήθηση των μελών για την επίτευξη επαφής με διάφορους οργανισμούς του εξωτερικού για την εισαγωγή ή εξαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με το επάγγελμα.

2.6. Η διεξαγωγή κάθε πράξης με οποιαδήποτε Κυβερνητική, Δημοτική Κοινοτική ή άλλη Αρχή ή Οργανισμό ή με οποιανδήποτε Εταιρεία ή Πρόσωπο, τα οποία κατά τις περιστάσεις θα κρίνονται αναγκαία ή βοηθητικά για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ΚΥ.ΣΥ.Φ.) ιδρύθηκε το 1979 και τα μέλη του εκπροσωπούν τις μεγαλύτερες βιομηχανίες Φυτοπροστατευτικων Προϊόντων στο κόσμο.

Επιπρόσθετα με τους πιο πάνω σκοπούς ο Σύνδεσμος έχει και ευρύτερους στόχους που είναι οι εξής:

  • Προάγει την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση Φυτοπροστατευτικών προϊόντων στη γεωργική παραγωγή.
  • Προασπίζει την εφαρμογή του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών καθώς και τις Ευρωπαϊκές Νομοθεσίες που αφορούν την εγγραφή και διακίνηση ΦΠ.
  • Προωθεί τη συνεχή ενημέρωση του κοινού για την επιστημονική πρόοδο που συντελείται στο χώρο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Στη προσπάθεια του αυτή ο ΚΥΣΥΦ δεν είναι μόνος αλλά συνεργάζεται στενά με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας ΕΣΥΦ*. Συνεργάζεται επίσης με όλα τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα που έχουν σχέση με την εμπορία και διακίνηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ο ΚΥΣΥΦ είναι εταιρικό μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (ECPA) και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (Crop Life International). Όλοι οι Εθνικοί Ευρωπαϊκοί Σύνδεσμοι καταβάλλουν εδώ και πολλά χρόνια μία ολοκληρωμένη και διαρκή προσπάθεια για την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και για τη διασφάλιση της παραγωγής τροφίμων υψηλής ποιότητας σε επάρκεια και με ασφάλεια για τον καταναλωτή, χρήστη και το φυσικό περιβάλλον. Ο ΚΥΣΥΦ είναι μέλος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Σημείωση: «Ευχαριστούμε τον ΕΣΥΦ για την ευγενή παραχώρηση στοιχείων και πληροφοριών για πληρέστερη υλοποίηση της ιστοσελίδας αυτής.»